FANDOM


Standard wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego typoszeregu GBA 2/16Edit

WstępEdit

Poniższy standard wyposażenia stanowi wykaz wymaganego wyposażenia samochodu w ilości minimalnej dla zapewnienia jego podstawowej funkcjonalności, jako średniego samochodu pożarniczego, o jak najszerszym spektrum podejmowanych czynności ratowniczych podczas prowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych, będąc również środkiem transportu dla 6-osobowego zastępu. Typoszereg obejmuje samochody ze zbiornikami wodnymi o pojemności od 2000 do 3000 dm', wyposażonych w autopompy jednozakresowe niskiego ciśnienia lub autopompy dwuzakresowe, ze stopniami niskiego i wysokiego ciśnienia.m
Opcjonalnie dopuszcza się zastosowanie odpowiedniej motopompy zamiast autopompy, włączonej w układ wodno-pianowy samochodu w taki sposób, aby funkcjonalność całego układu wodno-pianowego, jak i możliwości funkcjonalne samochodu wraz z wyposażeniem nie były gorsze niż dla wersji z autopompą. Możliwe jest również zastosowanie motopompy, jako wyposażenia dodatkowego (z opcją włączenia w układ wodno-pianowy samochodu).
Dopuszcza się również, ze względu na specyficzne zagrożenia, występujące na obszarze chronionym jednostki użytkującej, wyposażenie samochodu w dodatkowe specjalne środki gaśnicze, układy i armaturę do podawania tych środków, inne agregaty gaśnicze oraz dodatkowe urządzenia i sprzęt ratowniczy. Doposażenie samochodu może się odbyć w ramach przewidzianej rezerwy masowej, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ergonomii rozmieszczania wyposażenia określonych w stosownych przepisach i normach.

Klasyfikacja i oznaczenie samochodu
Edit

Samochód klasyfikowany jest, jako samochód ratowniczo-gaśniczy z pompą (pkt. 6.1.1 PN-EN 1846-1:2000).

Konstrukcja oznaczenia do celów wewnętrznych PSP
Edit

 • dla samochodu wyposażonego tylko w autopompę -
  • GBA{<sp} <pzw>/<wna>{+<vvwa>}{/<isg›}
 • dla samochodu wyposażonego tylko w motopompę -
  • GBM <pzw>/<wnm>
 • dla samochodu wyposażonego w auto- i motopompę -
  • GBAM <pzw>/<wna>{+<wwa>}/‹wnm>
 • gdzie:
  • <sg> - dodatkowy specjalny środek gaśniczy, w przypadku braku nie oznacza się,
  • <pzw> - pojemność zbiornika na wodę gaśniczą, wyrażona w m3,
  • <wna> - nominalna wydajność autopompy przy ciśnieniu tłoczenia 8 bar, wyrażona w hl/min,
  • <wwa> - nominalna wydajność autopompy przy ciśnieniu tłoczenia 40 bar, wyrażona w hl/min, łączy się z <wna> poprzez znak „+" (plus), w przypadku braku nie oznacza się,
  • <wnm> - nominalna wydajność motopompy przy ciśnieniu tłoczenia 8 bar, wyrażona w hl/min,
  • <isg> - ilość dodatkowego specjalnego środka gaśniczego, wyrażona w kg lub m3 zależnie od stanu skupienia, oznacza się jeśli określono rodzaj środka.

Przykłady oznaczeńEdit

 • GBA 2,4/16+2,5 - średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem wodnym o pojemności 2400 dm3 z autopompą o nominalnej wydajności 1600 dm3/min przy ciśnieniu tłoczenia 8 bar i wydajności 250 dm3/rnin przy ciśnieniu tłoczenia 40 bar
 • GBAPr 2/16/500 - średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem wodnym o pojemności 2000 dm3 z autopompą o nominalnej wydajności 1600 dm3/min przy ciśnieniu tłoczenia 8 bar i agregatem proszkowym o masie proszku 500 kg

Wyposażenie samochoduEdit

Podany asortyment i ilości należy traktować, jako minimalne chyba, ze w tabeli podano inaczej. Jeżeli w tabeli nie podano ilości - chodzi o 1 sztukę lub 1 komplet. Wyposażenie należy rozmieścić w przedziale sprzętowym. Dopuszcza się umieścić część wyposażenia w kabinie załogi, pod warunkiem zachowania szczególnej staranności jego mocowania. W przypadku wyszczególnienia wyposażenia bez podania typu i parametrów charakterystycznych, typ, rodzaj parametrów i wartości graniczne ustała użytkownik, zależnie od własnych potrzeb.
UWAGA - Do pozycji oznaczonych * (gwiazdką) pod tabelami podano uwagi z numerem pozycji, do której się odnoszą.

Wyposażenie zamontowane na stałeEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
1 Ilość miejsc dla załogi (dokładnie) szt. 6
2 Pompa pożarnicza wraz z układem wodno-pianowym (zakres dopuszczalnych typów) typ
 • A16/8
 • A16/8-2,5/40*
 • M16/8 3
3 Zbiornik na wodę do celów gaśniczych (zakres pojemności) dm3 2000-3000
4 Zbiornik na środek pianotwórczy (pojemność w stosunku do pojemności zbiornika wodnego) % 10
5 Urządzenie szybkiego natarcia typ wysokociśn.*
6 Dozownik środka pianotwórczego wbudowany w układ wodno-pianowy o parametrach dostosowanych do parametrów pompy szt. 1
7 Maszt oświetleniowy z reflektorami o łącznej wielkości strumienia świetlnego Im 30 000
8 Radiotelefon przewoźny w kabinie kierowcy, dopuszczony do stosowania w sieci radiowej PSP* szt. 1
9 Zaczep holowniczy do holu sztywnego* szt. 2

Uwagi do tabeli:

 • ad 2 - autopompę A 16/8-2,5/40 należy traktować jako podstawowy typ,
 • ad 5 - w przypadku zastosowania autopompy jednozakresowej wymagane jest niskociśnieniowe,
 • ad 8 - radiotelefon powinien być wyposażony w dodatkowe urządzenie sterujące, umożliwiające co najmniej: włączanie, przełączanie kanałów, prowadzenie korespondencji głosowej na wybranym kanale, urządzenie powinno być umieszczone przy tablicy sterującej autopompą dopuszcza się zastosowanie drugiego radiotelefonu przewoźnego przy tablicy sterującej autopompą o parametrach nie gorszych niż umieszczonego w kabinie kierowcy,
 • ad 9 - po jednym z przodu i tyłu samochodu, jeśli samochód przewidziany jest do holowania przyczep to należy z tyłu zamiast zaczepu zastosować urządzenie sprzęgające typu „hak-ucho" lub „sworzeń-ucho", kompatybilne z uchem dyszla przyczepy.

Wyposażenie ratownicze
Edit

Grupa 1 - wyposażenie indywidualne i środki ochrony indywidualnejEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
10 Aparat powietrzny butiowy na sprężone powietrze z maską i sygnalizatorem bezruchu* kpl. 6
11 . Zapasowe butle do aparatu powietrznego* szt. 4
12 Szelki ratownicze szt. 2
13 Spodnie pilarza z ochroną przed przecięciem para 1
14 Kalosze do brodzenia, wysokie lub biodrow para 2

Grupa 2 - pompy pożarniczeEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
15 Motopompa pływająca typ MP 4/2
16 Pompa z napędem turbinowym* szt. 1
17 Pompa strumieniowa (wysysacz)* szt. 1

Grupa 3 - armatura i osprzęt pożarniczyEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
18 Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-75-20-ŁA szt. 8
19 Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-52-20-ŁA szt. 10
20 Pożarniczy wąż ssawny A lub B-110-2500-L* szt. 4*
21 Przełącznik 110/75 szt. 1
22 Przełącznik 75/52 szt. 2
23 Rozdzielacz G-75/52-75-52 lub K-75/52-75-52 szt. 1
24 Smok ssawny 110 szt. 1
25 Zasysacz liniowy co najmniej typu Z-2 z wężykiem szt. 1
26 Urządzenie do wytworzenia zasłony wodnej ZW 52 szt. 2
27 Prądownica wodna PW 75 szt. 1
28 Prądownica wodna typu turbo PWT 52 szt. 2
29 Prądownica pianowa PP 2 szt. 1
30 Prądownica pianowa PP 4 szt. 1
31 Wytwornica pianowa WP 2-75 szt. 1
32 Stojak hydrantowy 80 szt. 1
33 Klucz do hydrantów podziemnych szt. 1
34 Klucz do hydrantów nadziemnych szt. 1
35 Klucz do łączników szt. 2
36 Klucze do pokryw studzienek szt. 1
37 Pływak z zatrzaśnikiem szt. 1
38 Linka asekuracyjna do linii ssawnych szt. 1
39 Mostek przejazdowy szt. 2
40 Siodełko wężowe szt. 1

Grupa 4 - sprzęt ratowniczy dla straży pożarnejEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
41 Drabina wysuwana 2-przęsłowa o długości 10 m* szt. 1
42 Drabina nasadkowa (przęsło)* szt. 2 szt. 2*
43 Linka strażacka ratownicza szt. 4

Grupa 5 - narzędzia ratownicze, pomocnicze i osprzęt dla straży pożarnejEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
44 Nożyco-rozpieracz kombi typu BK o zdolności cięcia G z agregatem zasilającym i wężem o długości min. 5 m kpl. 1
45 Hydrauliczny wyważacz do drzwi z pompą zasilającą kpl. 1
46 Pilarka łańcuchowa do drewna z prowadnicą minimum 370 mm o napędzie spalinowym wraz z zapasową prowadnicą i łańcuchem kpl. 1
47 Piła tarczowa do stali i betonu o napędzie spalinowym wraz z zapasowymi tarczami ściernymi (stal, beton - min. po 3 szt.) i ratowniczymi (min. 1 szt.) kpl. 1
48 Wentylator oddymiający* szt. 1
49 Topór strażacki szt. 1
50 Bosak lekki szt. 1
51 Bosak podręczny szt. 1
52 Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (łom wielofunkcyjny) szt. 1
53 Nożyce do cięcia prętów o średnicy minimum 10 mm szt. 1
54 Młot 5 kg szt. 1
55 Siekiera 2 kg szt. 1
56 Szpadel szt. 2
57 Łopata szt. 1
58 Szufla szt. 1
59 Widły szt. 1
60 Szczotka z włosiem sztywnym, szeroka szt. 1

Grupa 6 - podręczny sprzęt gaśniczyEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m.    Ilość, wielkość, typ
61 Gaśnica dla straży pożarnej szt. 1
62 Koc gaśniczy szt. 1

Grupa 7 - sorbenty i neutralizatoryEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
63 Sorbent do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych kg 20
64 Dyspergent do zmywania zanieczyszczeń ropopochodnych (roztwór)* dm3. 10
65 Urządzenie ciśnieniowe do podawania dyspergentu szt. 1

Grupa 8 - przęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łącznościEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
66 Agregat prądotwórczy mocy min. 2,2 kW o napędzie spalinowym (stopień ochrony IP 54)* szt. 1
67 Przedłużacz elektryczny 230 V o długości min. 20 m na zwijadle z rozdzielaczem (1f/1f+1f+1f)* kpl. 1
68 Przedłużacz elektryczny 400/230V o długości min. 20 m na zwijadle z rozdzielaczem (3f/3f+lf+lf)* kpl. 1
69 Latarka przeznaczona do pracy w strefie zagrożonej wybuchem z ładowarką kpl. 4
70 Lampa ostrzegawcza (żółta, migająca) szt. 2
71 Taśma ostrzegawcza (rolka) szt. 1
72 Stojak do taśmy ostrzegawczej z podstawką szt. 10
73 Stożek ostrzegawczy uliczny szt. 6
74 Tarcza sygnałowa do kierowania ruchem (lizak) szt. 2
75 Wykrywacz przewodów pod napięciem szt. 1
76 Lokalizator ognia* szt. 1
77 Eksplozymetr* szt. 1
78 Radiotelefon przenośny z ładowarką, zasilaną z instalacji samochodu kpl. 5

 Grupa 9 - sprzęt ratownictwa medycznegoEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
79 Zestaw kwalifikowanej pierwszej pomocy PSP R1 (torba, deska ortopedyczna, zestaw szyn unieruchamiających) kpl. 1

Grupa 10 - osprzęt pomocniczyEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
80 Kanistry i pojemniki na paliwo i środki smarne do sprzętu silnikowego kpl. 1
81 Narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych i elementów zużywających się podczas pracy* kpl. 1
82 Hol sztywny szt. 1

Uwagi do tabeli:

 • ad 10 - maski nie są wymagane, jeśli typ aparatów jest zgodny z maskami wyposażenia osobistego strażaków, jeśli sygnalizatory bezruchu są na wyposażeniu osobistym strażaków nie są wymagane na wyposażeniu samochodu,
 • ad 11 - butle muszą być przystosowane do aparatów powietrznych będących na wyposażeniu samochodu, w przypadku aparatów wielobułlowych ilość zapasowych butli powinna zapewniać co najmniej jednokrotną wymianę dla 4 aparatów,
 • ad 16 - nie jest wymagana w przypadku zastosowania pompy strumieniowej,
 • ad 17 - może być stosowana jako zamiennik dla pompy turbinowej,
 • ad 20 - dopuszcza Się zamiennie 6 szt pożarniczych węży ssawnych A lub B-110-16004.,
 • ad 41 - nie jest wymagana na samochodzie II rzutu oraz w przypadku zastosowania takiej ilości przęseł drabin nasadkowych, która pozwala zestawić drabinę o długości min. 10 m,
 • ad 42 - dopuszcza Się zastosowanie innego rodzaju drabinę przystawną o długości min. 3,5 m, ad 48 - rodzaj napędu oraz model pracy określa użytkownik zależnie od potrzeb ratowniczych,
 • ad 64 - dopuszcza się przechowywanie w zbiorniku urządzenia ciśnieniowego, jeśli posiada odpowiednią pojemność,
 • ad 66 - w przypadku wyposażenia samochodu w odbiorniki prądu elektrycznego należy zwiększyć moc agregatu do wartości umożliwiającej jednoczesne zasilanie reflektorów na maszcie oświetleniowym i co najmniej jednego odbiornika, jednak nie mniej niż 3,6 kW,
 • ad 67 - nie jest wymagany, jeśli na wyposażeniu samochodu nie ma odbiorników prądu elektrycznego o napięciu 230 V/AC,
 • ad 68 - wymagane, jeśli zastosowano agregat prądotwórczy trójfazowy i na wyposażeniu samochodu znajdują się odbiorniki prądu elektrycznego 400 V/AC,
 • ad 76 - nie jest wymagany, jeśli na wyposażeniu znajduje się urządzenie pozwalające na lokalizację źródła ognia (np. pirometr, kamera łermowizyjna),
 • ad 77 - nie jest wymagany, jeśli na wyposażeniu znajduje się urządzenie pozwalające na wykrycie par i gazów palnych oraz określenie ich stężenia,
 • ad 80 - rodzaj i ilość dostosowana do asortymentu paliw i środków smarnych, przy zapewnieniu czasu pracy na min. 4 godziny,
 • ad 81 - zestaw narzędzi fabrycznie dołączonych do urządzeń, nie są wymagane, jeśli na wyposażeniu samochodu jest zestaw narzędzi ślusarskich.

Warianty wyposażeniowe.Edit

Przy rozmieszczaniu dodatkowego wyposażenia należy kierować się regułami podanymi w normie PN-EN 1846-2 i PN-EN 1846-3.

Funkcja gaszenia proszkiem. Edit

Dodatkowe wyposażenie ratownicze:Edit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
83 Agregat proszkowy o masie proszku gaśniczego minimum 250 kg* kpl. 1
84 Urządzenie szybkiego natarcia do podawania proszku (wydatek masowy prądownicy) kg/s 2-5
85 Ubranie specjalne chroniące przed promieniowaniem ciepinym i płomieniem szt. 2

Uwagi do tabeli:

 • ad 83 - całkowita ilość proszku gaśniczego musi być wielokrotnością 250 kg.

Na podstawie: Standard wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego typoszeregu GBA 2/16, Warszawa, 15 kwietnia 2011

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.